راه های کسب درآمد

کاندوم مردانه برای پیشگیری از بارداری چندان مطمئن نیست

کاندوم مردانه برای پیشگیری از بارداری چندان مطمئن نیست


یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: اگر چه استفاده از کاندوم مردانهبرای کاهش انتقال عفونت سودمند است اما در پیشگیری از بارداری چندان مطمئن نیست.

سیمین تعاونی کارشناس ارشد مامایی و آموزش پزشکی ادامه داد: استفاده از کاندوم مردانه به منظور پیشگیری از بارداری باید با روش پیشگیری دیگری نیز همراه شود و یا توسط زوجینی فاقد فرزند مورد استفاده قرار گیرد تا در صورت وقوع حاملگی ناخواسته، دچار مشکلات شدیدی نشوند.

وی اضافه کرد: برای اثر بخشی بیشتر کاندوم در خصوص پیشگیری از انتقال بیماری های جنسی نیز، باید به دستورالعمل های استفاده صحیح از آن، توجه دقیقی داشت.

این کارشناس ارشد مامایی گفت: براساس نتایج حاصل از پژوهشها، داروهای هورمونی و انواع Iud مطمئن ترین روش پیشگیری از بارداری به صورت برگشت پذیر است به طوری که احتمال شکست با استفاده از برخی از انواع Iud ، کمتر از نیم درصد است.
منبع : ایسنا

سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس
افزایش آمار بازدید